Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công có hiệu lực từ 10/11

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công có hiệu lực từ 10/11

Từ ngày 10/11, Nghị định số 72/2023/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô công vụ bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Nghị định 72/2023/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 04/2019/NĐ-CP với một số điều chỉnh đáng chú ý như sau:

Thứ nhất, tiêu chí về hệ số lương, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo không còn là căn cứ để xác định chức danh lãnh đạo có được sử dụng xe công hay không.

Trước đây Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định, chức danh lãnh đạo được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác phải có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên. Chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác là các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên.

Tuy nhiên theo tiến trình cải cách chế độ tiền lương, việc sử dụng hệ số phụ cấp chức vụ không còn phù hợp, do đó Nghị định 72 đã quy định thành các nhóm chức danh, chức vụ được sử dụng xe ô tô phục vụ công tác.

Quảng cáo
Xe biển xanh
Quy định mới tăng giá trị xe ô tô công phục vụ công tác cho các chức danh lãnh đạo

Thứ 2, tăng giá trị xe ô tô công phục vụ công tác cho các chức danh lãnh đạo.

Xe ô tô phục vụ thường xuyên trong thời gian công tác của Ủy viên Trung ương Đảng chính thức; Trưởng ban, cơ quan Đảng ở Trung ương; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội… tăng từ 1,1 tỷ đồng lên thành 1,6 tỷ đồng.

Xe ô tô phục vụ thường xuyên trong thời gian công tác của Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Tổng Kiểm toán nhà nước; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… tăng từ 1,1 tỷ đồng lên thành 1,55 tỷ đồng…

Tin khác