Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có mức phí mới

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có mức phí mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 6/9/2023 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo đó, mức phí bảo hiểm của từng loại xe cơ giới được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Cụ thể, mức phí bảo hiểm đối với mô tô 2 bánh dưới 50 cc là 55.000 đồng, mô tô 2 bánh từ 50cc trở lên là 60.000 đồng, xe máy điện là 55.000 đồng, xe ô tô không kinh doanh vận tải dưới 6 chỗ là 437.000 đồng, từ 6-11 chỗ là 794.000 đồng...

Căn cứ vào lịch sử bồi thường bảo hiểm của từng xe cơ giới hoặc lịch sử gây tai nạn của chủ xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm chủ động xem xét, điều chỉnh tăng, giảm phí bảo hiểm. Mức tăng, giảm phí bảo hiểm tối đa là 15% tính trên mức phí bảo hiểm quy định.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gói bảo hiểm bắt buộc dành cho ô tô khi mua
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gói bảo hiểm bắt buộc khi mua ô tô
Quảng cáo

Theo quy định, giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn.

Về thời hạn bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm, trừ các trường hợp xe tạm nhập tái xuất, xe có niên hạn nhỏ hơn 1 năm và xe thuộc đối tượng đăng ký tạm thời.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định rõ về nguyên tắc bồi thường bảo hiểm, mức đền bù bảo hiểm…

Tin khác